Available courses

Guest access

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ธ ผู้สถิตในหัวใจครูแห่งแผ่นดิน" โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ธ ผู้สถิตในหัวใจครูแห่งแผ่นดิน" โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

คณะศึกษาศาสตร์ 
Guest access

จิตวิทยาสำหรับการเรียนการสอน

จิตวิทยาสำหรับการเรียนการสอน

Guest access

สัมมนาเรื่องการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ประกอบการ SME (ประเภทอาหาร) ที่ประสบความสำเร็จในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

สัมมนาเรื่องการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ประกอบการ SME (ประเภทอาหาร) ที่ประสบความสำเร็จในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
Guest access

คิดแบบตัน ภาสกรนที...ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน

คิดแบบตัน ภาสกรนที...ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน

คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

Guest access

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต

Guest access

Excel and Power BI Workshop

Excel and Power BI Workshop

Guest access

Modernize Future Workplace with Windows 10 and Office 365 Education

Modernize Future Workplace with Windows 10 and Office 365 Education

Guest access

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน (Thai MOOC) สำหรับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน (Thai MOOC) สำหรับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

Guest access

อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่อาเซียน ปี 2559 ในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านวัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง

อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่อาเซียน ปี 2559 ในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านวัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง

Guest access

เสวนา การประยุกต์ใช้และผลสัมฤทธิ์ของการใช้ Flipped Classroom

เสวนา การประยุกต์ใช้และผลสัมฤทธิ์ของการใช้ Flipped Classroom

เสวนา การประยุกต์ใช้และผลสัมฤทธิ์ของการใช้ Flipped Classroom

Guest access

โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office

โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office

Guest access

การประยุกต์ใช้ Flipped Classroom สำหรับการเรียนการสอน

การประยุกต์ใช้ Flipped Classroom สำหรับการเรียนการสอน

Guest access

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2558

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2558

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2558

Guest access

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

การใช้จิตวิทยาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

Guest access

งานสัมมนาหัวข้อ "การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ"

งานสัมมนาหัวข้อ "การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ"

งานสัมมนาหัวข้อ "การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ" วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร