Available courses

Guest access

IESDG 2018 Innovation And Education

IESDG 2018 Innovation And Education

IESDG 2018 Innovation And Education

Guest access

อบรมการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร

อบรมการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร

อบรมการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร โดย กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Guest access

การออกเลขหนังสือ / การออกเลขคำสั่งของมหาวิทยาลัย โดยใช้ผ่านระบบ E-DOCUMENT

การออกเลขหนังสือ / การออกเลขคำสั่งของมหาวิทยาลัย โดยใช้ผ่านระบบ E-DOCUMENT

Guest access

การถ่ายทอดประสบการณ์จากช่างภาพมืออาชีพ "การใช้กล้อง DSLR เพื่อตอบโจทย์โลกดิจิตอล"

การถ่ายทอดประสบการณ์จากช่างภาพมืออาชีพ "การใช้กล้อง DSLR เพื่อตอบโจทย์โลกดิจิตอล"

การถ่ายทอดประสบการณ์จากช่างภาพมืออาชีพ "การใช้กล้อง DSLR เพื่อตอบโจทย์โลกดิจิตอล"

Guest access

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

Guest access

อบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin

อบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin

graduate-logo
Guest access

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ธ ผู้สถิตในหัวใจครูแห่งแผ่นดิน" โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ธ ผู้สถิตในหัวใจครูแห่งแผ่นดิน" โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

คณะศึกษาศาสตร์ 
Guest access

จิตวิทยาสำหรับการเรียนการสอน

จิตวิทยาสำหรับการเรียนการสอน

Guest access

สัมมนาเรื่องการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ประกอบการ SME (ประเภทอาหาร) ที่ประสบความสำเร็จในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

สัมมนาเรื่องการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้ประกอบการ SME (ประเภทอาหาร) ที่ประสบความสำเร็จในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
Guest access

คิดแบบตัน ภาสกรนที...ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน

คิดแบบตัน ภาสกรนที...ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน

คณะบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

Guest access

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต

Guest access

Excel and Power BI Workshop

Excel and Power BI Workshop

Guest access

Modernize Future Workplace with Windows 10 and Office 365 Education

Modernize Future Workplace with Windows 10 and Office 365 Education

Guest access

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน (Thai MOOC) สำหรับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน (Thai MOOC) สำหรับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

Guest access

อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่อาเซียน ปี 2559 ในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านวัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง

อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่อาเซียน ปี 2559 ในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านวัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง