Available courses

Guest access

อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่อาเซียน ปี 2559 ในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านวัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง

อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่อาเซียน ปี 2559 ในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านวัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง

Guest access

เสวนา การประยุกต์ใช้และผลสัมฤทธิ์ของการใช้ Flipped Classroom

เสวนา การประยุกต์ใช้และผลสัมฤทธิ์ของการใช้ Flipped Classroom

เสวนา การประยุกต์ใช้และผลสัมฤทธิ์ของการใช้ Flipped Classroom

Guest access

โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office

โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office

Guest access

การประยุกต์ใช้ Flipped Classroom สำหรับการเรียนการสอน

การประยุกต์ใช้ Flipped Classroom สำหรับการเรียนการสอน

Guest access

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2558

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2558

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2558

Guest access

การใช้จิตวิทยาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

การใช้จิตวิทยาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

การใช้จิตวิทยาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน

Guest access

งานสัมมนาหัวข้อ "การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ"

งานสัมมนาหัวข้อ "การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ"

งานสัมมนาหัวข้อ "การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ" วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร

Guest access

CITCOMS TRICK : EP4 Voice search by google (ภาษาไทย)

CITCOMS TRICK : EP4 Voice search by google (ภาษาไทย)

CAT

นายธงชัย วิไลวิทย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
Guest access

CITCOMS TRICK : EP3 Google calendar on mobile

CITCOMS TRICK : EP3 Google calendar on mobile

CAT

นายธงชัย วิไลวิทย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
Guest access

CITCOMS TRICK : EP2 รู้ว่าอีเมล์ของเราเปิดอ่านแล้วหรือยัง โดยใช้ Sidekick

CITCOMS TRICK : EP2 รู้ว่าอีเมล์ของเราเปิดอ่านแล้วหรือยัง โดยใช้ Sidekick

CAT

นายธงชัย วิไลวิทย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
Guest access

CITCOMS TRICK : EP1 วิธีแก้ปัญหาไฟล์งาน powerpoint อักษรเพี้ยนเมื่อเปิดกับคอมเครื่องอื่น

CITCOMS TRICK : EP1 วิธีแก้ปัญหาไฟล์งาน powerpoint อักษรเพี้ยนเมื่อเปิดกับคอมเครื่องอื่น

CAT

นายธงชัย วิไลวิทย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
Guest access

Microsoft Office MIX : EP2 สอน Install Office Mix THAI

Microsoft Office MIX : EP2 สอน Install Office Mix THAI

CAT

นายธงชัย วิไลวิทย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
Guest access

Microsoft Office MIX : EP1 แนะนำการใช้งานเบื้องต้น

Microsoft Office MIX : EP1 แนะนำการใช้งานเบื้องต้น

CAT

นายธงชัย วิไลวิทย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
Guest access

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010

CAT

นายสรพงค์ สุขเกษม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
Guest access

Microsoft Word 2010

Microsoft Word 2010

PONG

นายสรพงค์ สุขเกษม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ