การใช้โปรแกรม EndNote (สำหรับนิสิตปริญญาตรี) 

โดย ดร.ศศิธร ติณะมาศ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษา/ วิจัย (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี) 

โดย ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร


การฝึกการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์และดัชนีชี้วัด วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 209 และห้อง 210 ชั้น 2 ตึก CITCOMS วิทยากร: คุณจิราวัฒน์ จาก Book Promotion

การฝึกอบรมทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศสำหรับบรรณารักษ์ ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 209 และห้อง 210 ชั้น 2 ตึก CITCOMS วิทยากร: คุณจิราวัฒน์ จาก Book Promotion

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม EndNote สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาต่างชาติ ณ. ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วิทยากร: คุณจิราวัฒน์ จาก Book Promotion

Topic 
* Tips for Searching
* Search DOI find Fulltext
* Export Format select the format
* Proquest Search for dissertation and Thesis
* Operator Search
* Combining Terms
* Emerald Database
* Download and Export article and e-book