การใช้จิตวิทยาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน