การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2558