โครงการพัฒนากระบวนการทำงานหน่วยงานสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดีตามแนวทาง EdPEx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ และ ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม ณ ห้องปราบไตรจักร 62 อาคารปราบไตรจักร