งานสัมมนาหัวข้อ "การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ" วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร